ހއ. މަޑުލު
HA. Madulu | LD0909
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 16.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙަސަން އިބްރާޙިމް / ސަރުމާގެ، ޏ. ފުވައްމުލަކު، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/02/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން