ބ. ކުންފުނަދޫ | ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓް
B. Kunfunadhoo | LD0217
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 43.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3326686
  • އެނދުގެ އަދަދު - 237
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 124
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3324660
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]