ބ. ހޮރުބަދޫ | ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
B. Horubadhoo | LD0185
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 18.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 5195
  • އެނދުގެ އަދަދު - 304
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 152
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 5177 6600088
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (އައިލެންޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ ފަރާތުން) ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައިލެންޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]