ބ. އަންހެނުންފުށި
B. Anhenunfushi | LD0454
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޤަމީރާ އާދަމް / ދޫރެސް، އއ. ތޮއްޑޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/06/2012
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް