ބ. ބޯދާފުށިފިނޮޅު
B. Boadhaafushifinolhu | LD1280
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙަންމަދު އީދާމް ރަޝީދު / މއ. ރާހާ، މާލެ A040843
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 29/08/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން