ބ. ބޮއިފުށި
B. Boifushi | LD0937
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޙިސާން / ހ. ދަންވަރުގެއާގެ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 17/07/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން