ހއ. މަތީރަށް
HA. Matheerah | LD0103
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު / މއ. ޑޯންޝައިން، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/03/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން