ބ. ގާވިލިނގިލި
B. Gaavilin'gili | LD0410
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުލްޙަންނާން އަބޫބަކުރު / މ. މެޖެންޓާ ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/06/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން