ބ. ހިރުންދޫ | ޑްރީމްލޭންޑް - ދަ ޔުނީކް ސީ އެންޑް ލޭކް ރިސޯޓް/ސްޕާ
B. Hirundhoo | LD0732
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3313523
  • އެނދުގެ އަދަދު - 180
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 90
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3313522
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އަންގިރި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ނިޔުޕޯޓް އަމީނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަންގިރި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ނިޔުޕޯޓް އަމީނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ