ބ. އިންނަފުށި
B. Innafushi | LD0999
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.2 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Informed to stop development works
  • ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް ނަމަވެސް މިވަގުތު މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އެންގިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސީމާރކް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 08/07/2017
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް