ބ. ކަނުފުށީގާތުފިނޮޅު
B. Kanufusheegaathufinolhu | LD0197
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Leased with Kanufushi lease agreement
  • ސްޓޭޓަސް - ކަނުފުށި ލީސް އެގްރީމެންޓްގައި ހިމެނި - އެ ރަށާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކަނުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 29/07/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް