ބ. ކަނުފުށި | ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް
B. Kanufushi | LD0022
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3333644
  • އެނދުގެ އަދަދު - 272
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 136
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3315453
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސީސައިޑް ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސީސައިޑް ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ