ބ. ކަށިދޫ
B. Kashidhoo | LD1137
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 7.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙަންމަދު ޙިލްމީ / ގ. ޑޭޒީމާގެ ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/01/2012
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރުއް އިންދާ ހެއްދުމާއި ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް