ބ. ކެޔޮދޫ
B. Keyodhoo | LD1115
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ، ލޓޑ / މ. ހުރާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/01/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން