ބ. ކިހަވައްހުރަވަޅި | އަނަންތާރާ ކިހަވަށް ވިލާސް
B. Kihavahhuravalhi | LD1061
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 0060(87)453-288
  • އެނދުގެ އަދަދު - 178
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 89
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 0060(87)451-288
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލެބުއާން) ލިމިޓަޑް ލެވެލް 15 (އޭ2) މެއިން އޮފީސް ޓަވަރ ފައިނޭންޝަލް ޕާކް ލެބުއާން، ޖަލަން މެރީޑިކާ 87000 އެފް.ޓީ މެލޭޝިޔާ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ފަތުރުވެހި ބުރުޒުމަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ