ބ. ކުޑަދޫ
B. Kudadhoo | LD0544
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިސްމާޢީލް ނޫރައްދީން / މއ. ފޭވަރިޓް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 14/01/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - އިތާމުތް އުފައްދާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް