ބ. މާއްޑޫހުޅުދޫ
B. Maaddoohulhudhoo | LD0889
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިރިއަންދޫ މޯލްޑިވްސް ރިޒޯރޓް ޕވޓ، ލޓޑ / ފިލާބިލްޑިނގް 1، 4ވަނަ ފަންގިފިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/01/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން