ބ. މާރިކިލު
B. Maarikilu | LD1153
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 27.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދަ ވިޒް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މ. ޖަވާހިރު ބިލްޑިންގ ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/06/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - އިންޓަރގްރޭޓަޑް ފާމިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް