ބ. މަދިރިވާދޫ
B. Madhirivaadhoo | LD0841
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ތިލަދޫ ރިޒޯޓްސް ޕވޓ،ލޓޑ/ މ. ސައްކެޔޮގަސްދޮށުގެ،ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/02/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން