ބ. މިލައިދޫ | މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް
B. Milaidhoo | LD1075
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323080
  • އެނދުގެ އަދަދު - 100
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 50
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3320274
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ