ބ. މިރިއަންދޫ | ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް
B. Miriandhoo | LD0147
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 7775640
  • އެނދުގެ އަދަދު - 134
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 67
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސްޓާވުޑް އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 02 ހާބަރ ފްރަންޓް، ބޭންކް އޮފް އެމެރިކާ މެރިލް ލިންޗް، 06-08#، ސިންގަޕޫރު 098499
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިރިއަންދޫ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ވޭލް ޝާކް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ އާބުރުޒު ހިނގުން މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ