ބ. މުއްދޫ | ދުސިޓް ތާނީ މޯލްޑިވްސް
B. Mudhdhoo | LD1015
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 2188
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 660 8888
  • އެނދުގެ އަދަދު - 208
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 104
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 660 9999
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ދުސިޓް މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C07912019) ލެވެލް 1، ހ.އޯކިޑު މާގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ 20095، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދުސިޓް މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C07912019) ލެވެލް 1، ހ.އޯކިޑު މާގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ 20095، ދިވެހިރާއްޖެ