ބ. ނެލިވަރުފިނޮޅު
B. Nelivarufinolhu | LD0466
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުސްއަބް އަނީސް / މިސްކިތުމަގު ، މާވޭދެ، ޏ. ފުވައްމުލައް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 28/06/2016
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން