ބ. ތިލަދޫ | ދަ ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް
B. Thiladhoo | LD0608
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6600000
  • އެނދުގެ އަދަދު - 24
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 12
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6600001
  • ހިންގާފަރާތް - ތިލަދޫ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ތިލަދޫ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ