ބ. ވައްކަރު | ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް
B. Vakkaru | LD0660
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 15.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6607000
  • އެނދުގެ އަދަދު - 248
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 124
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3348686
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އެފްޒީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މިލީނިއަމް ލަންސިމޫ ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެފްޒީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މިލީނިއަމް ލަންސިމޫ ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ