ބ. ވޯވައް | ފޯ ސީޒަންސް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް އެޓް ވޯވަށް
B. Voavah | LD0654
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6600888
  • އެނދުގެ އަދަދު - 26
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 11
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6600800
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2706، އާރް.ބީ.އެސް ޓަވަރ، ޓައިމްސް ސްކުއަރ 1 މެތީސަން ސްޓްރީޓް، ކޯސްވޭ ބޭ ހޮންގްކޮންގް
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2706، އާރް.ބީ.އެސް ޓަވަރ، ޓައިމްސް ސްކުއަރ 1 މެތީސަން ސްޓްރީޓް، ކޯސްވޭ ބޭ ހޮންގްކޮންގް