ޅ. ހިންނަވަރު
Lh. Hinnavaru | LD0340
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
G01 ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 07010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 4,873

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅުނު މަސައްކަތްތަކަކީ، ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތާއި މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށަކީ މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް "އޮޅާލި" އަދި ހެދިކާ ހެދުމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 45,921,155.00 ރ.
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ޅ. ހިންނަވަރުގައި 1 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ޅ. ހިންނަވަރުގައި 1 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ