ޅ. ނައިފަރު
Lh. Naifaru | LD0020
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
G02 ނައިފަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 07020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 48.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 4,089

މިރަށަކީ ފާދިއްޕޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ ރަށަށްވެފައި، ރަށުގައި ދައުލަތުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތައް ހުރުމުން، އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހުންވެސް ރަށުގައި ގިނައެވެ. ރަށުގެ އިޤްތިޞާދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްޞާކުރާ ދާއިރާއަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް މަދަރުސާ ހުރީ ނައިފަރުގައެވެ. "މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙު" އަކީ، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ދެވަނަ މަދަރުސާއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއީ 70 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ މަދަރުސާއެކެވެ.
ޖުމްލަ 20 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 800,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ޅ. ނައިފަރުގައި 1.9 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޅ. ނައިފަރުގައި 2.3 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް