ޅ. ކުރެންދޫ
Lh. Kurendhoo | LD0510
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 07030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,061

މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ކުދި ފިޔާ ހައްދައިގެން އިނާމު ލިބިފައިވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިރަށުގައި ހުންނަ ލޮއި ކުރެންދޫ ޒިޔާރަތް، ކުރެންދޫ ވަޅުކޮޅު، ހުކުރު މިސްކިތް، މާލޫދު ހަރުގެ އަދި 200 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ، އަނދިރި ނިކަގަސް ފަދަ ތަންތަނަކީ މިރަށުގައި ހުރި މުހިންމު އަދި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނެވެ. ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން ކުރެންދޫ ލޮއިޒިޔާރަތުގައި އޮންނެވި ޔޫސުފު ނަޖީބުލް ޙަފްސީ "ޙަފްސީގެފާނު" މަހާނަކޮޅުގެ ވެލި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޘަޤާފީ ކަމެއްގެގޮތުގައި މިރަށުގައި ކޮށް އުޅުނެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 6,792,423.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ޅ.ކުރެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްލޭންކޮށްފައި