ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
Lh. Olhuvelifushi | LD0517
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 07040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 635

ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ރިޒޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ފެލިވަރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިރަށުގައި 200 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ "ހުކުރު މިސްކިތެއް" ހުރެއެވެ. އަދި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ، ނިކަގަހެއް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.