ޅ. ފެލިވަރު
Lh. Felivaru | LD0046
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ސިނާއީ، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 45.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 06/04/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ހިންގުމަށް
ޖުމްލަ 1 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.