ޅ. ކަނުހުރާ | ކަނުހުރާ
Lh. Kanuhuraa | LD0333
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 001-284-494-2434 333 4466
  • އެނދުގެ އަދަދު - 192
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 96
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 001-284-414-3754 333 4471
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އެސް.އާރް.އެލް މެނޭޖްމަންޓް ލިމިޓަޑް ސޫޓް 15، އޮލިއާޖީ، ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ފްރެންސިސް ރޭޝަލް ސްޓްރީޓް، ވިކްޓޯރިއާ މަހޭ، ސީޝެލްސް
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެސް.އާރް.އެލް ކަނުހުރާ ލިމިޓަޑް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ޑީ.އެމް.ކޭ ނަންބަރު 2 ފިހާރަ ޗާންދަނީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ