ޅ. ކޮމަންޑޫ | ކޮމަންޑޫ މޯލްޑިވް އައިލެންޑް ރިސޯޓް
Lh. Komandoo | LD1107
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 662 1010
  • އެނދުގެ އަދަދު - 130
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 65
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 39064706396 332 6544
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކޮމަންޑޫ ހޯސްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ސީ.އެޗް.ޕީ - 3 ކަނޑި ދޮން މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޮމަންޑޫ ހޯސްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0079/1999) ސީ.އެޗް.ޕީ - 3 ކަނޑި ދޮން މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ