ޅ. ކުރެއްދޫ | ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް
Lh. Kurehdhoo | LD0310
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 39.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3326545
  • އެނދުގެ އަދަދު - 778
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 389
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3326544
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓަޑް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ އަޙްމަދީ ބާޒާރު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓަޑް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ އަޙްމަދީ ބާޒާރު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]