ޅ. މަދިރިގުރައިދޫ | ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް
Lh. Madhiriguraidhoo | LD0737
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 24.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 333 1998 662 0084
  • އެނދުގެ އަދަދު - 270
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 135
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 333 2001 662 0091
  • ހިންގާފަރާތް - އިބްރާހިމް އަލި މަނިކު މއ.ނޫރާނީ، މާލެ [email protected]
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާހިމް އަލި މަނިކު މއ.ނޫރާނީ، މާލެ [email protected]