ޅ. އަލިގައު
Lh. Aligau | LD0282
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކްރިސްޓަލައިން.އެމް.ވީ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މ. ޒޭވަރު، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 17/08/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް