ޅ. ފުށިފަރު | ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް
Lh. Fushifaru | LD1020
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 03/11/2014
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3331512
  • އެނދުގެ އަދަދު - 98
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 49
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3331513
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ލޫބިޔާ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަމީނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ލޫބިޔާ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަމީނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ