ޅ. ގާއެރިފަރު
Lh. Gaaerifaru | LD1013
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.3 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޯޝަން ކޯޓިއަރ ޕްރޮޕަޓީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މ. ފާމުދޭރިގެ، 4 ވަނަފަންގިފިލާ، ޔުނިޓް A، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 20/06/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - މެރިކަލްޗަރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް