ޅ. ހުރަވަޅި | ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް
Lh. Huravalhi | LD0980
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3326545
  • އެނދުގެ އަދަދު - 180
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 90
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3326544
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޗަމްޕަލަރސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަނި ދޮންމަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޗަމްޕަލަރސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަނި ދޮންމަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ