ޅ. އިންނަހުރާ | އިންނަހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް
Lh. Innahuraa | LD0797
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6620000
  • އެނދުގެ އަދަދު - 156
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 78
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6620662
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޗަމްޕަލަރސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޗަމްޕަލަރސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ