ހއ. ވެލިފިނޮޅު
HA. Velifinolhu | LD0862
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފަލާޙް ފާއިޒް / މ. ޒަމްޒަމް، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/01/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން