ޅ. މަޑުއްވަރި
Lh. Maduvvari | LD0211
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޯޝަންރިޖް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ފިލާ ބިލްޑިންގ 1 / 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/02/2011
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް