ޅ. އޫކޮޅުފިނޮޅު | ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް
Lh. Ookolhufinolhu | LD1190
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 13/08/2014
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3016888
  • އެނދުގެ އަދަދު - 302
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 151
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3016800
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކޮކޫން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސޯނަރީ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޮކޫން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސޯނަރީ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ