ޅ. ތިލަމާފުށި
Lh. Thilamaafushi | LD0879
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.9 ހެކްޓަރ
  • ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް (ތިލަމާފުށްޓާއި ބޮޑުފިނޮޅު އެކުގައި)
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސީޓީ އެޓް ތިލަމާފުށި ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 31/01/2017
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް