ޅ. ވައްވަރު
Lh. Vavvaru | LD0124
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްﷲ ޝައުޤީ / އިވްނިންގ ގާރޑަން، ސ. މަރަދޫފޭދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/12/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން