ހދ. ހޮނޑައިދޫ
HDh. Hon'daidhoo | LD0959
ސިނާއީ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 113
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޔޮޓް ޓްވާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 14/09/2015
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަން، ޕޯލްޓްރީ، ލައިވް ސްޓޮކް، މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް