މާލެ ސިޓީ މާލެ
Male' City Male' | LD0442
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ މާލެ އެވެ. އަދި، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން، މާލެ ސިޓީ އުފެދި، "އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ މާލެ، ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ" ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ މާލެ ސިޓީގައިއެވެ.
ޖުމްލަ 77 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 778,897,446.00 ރ.
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒައިން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސުޕަވިޒަން ކޮންސަލްޓަންޓް
ޕަބްލިކް އެވަރަނަސް އެންޑް ކޮމިނިއުޓީ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން (އއ، އދ، ކ، ވ ގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށް)
މާލެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ޤާއިމްކުރުން
ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން
ހިނގަމުންދަނީ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ހިނގަމުންދަނީ
ހިނގަމުންދަނީ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ޕްލޭންކޮށްފައި