މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
Male' City Hulhumaale | LD0591
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މާލެ ސިޓީ
T01 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 200 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,588

މިރަށަކީ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ހުޅުލޭ ފަޅުތެރެއިން ހިއްކާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށް ހިއްކާފައިވަނީ ދެ ފިޔަވަށްސައް ބަހާލައިގެންނެވެ. މިރަށަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ހަވަނަ އަވަށެވެ.
ޖުމްލަ 48 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 242,879,907.00 ރ.
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހުޅުމާލޭގެ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ބައެއް ފުރާޅުތަކުގައި 1.5މެގަވޮޓުގެ އިއާކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން
ހުޅުލެ ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކްރޯޑުގައި 5 މެގަވޮޓް އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްލޭންކޮށްފައި