މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
Male' City Hulhumaale | LD0591
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މާލެ ސިޓީ
T01 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 200 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 53,193

މިރަށަކީ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ހުޅުލޭ ފަޅުތެރެއިން ހިއްކާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށް ހިއްކާފައިވަނީ ދެ ފިޔަވަށްސައް ބަހާލައިގެންނެވެ. މިރަށަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ހަވަނަ އަވަށެވެ.
ޖުމްލަ 52 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 35,100,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހުޅުމާލޭގެ 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ބައެއް ފުރާޅުތަކުގައި 1.5މެގަވޮޓުގެ އިއާކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން
ހުޅުލެ ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކްރޯޑުގައި 5 މެގަވޮޓް އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން