ކ. ކާށިދޫ
K. Kaashidhoo | LD0665
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H01 ކާށިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 276.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,848

މި ރަށަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ މީހުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީވެސް ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީޚު ދައްކުވައިދޭ، މަޝްހޫރު ކުރުހިންނަ ތަރާގަނޑަކީ މި ރަށުގެ ތާރީޚުގެ ދިގުކަން ދައްކައިދޭ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.
ޖުމްލަ 17 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 600,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ. ކާށިދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ.ކާށިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން