ކ. ގާފަރު
K. Gaafaru | LD0873
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H01 ކާށިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 17.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,177

މިރަށުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ތަނެއްގެގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަނަކީ، އަންހެނުންގެ ކުޑަ މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތަށް 148 އަހަރުދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ. މިރަށުގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުންދަނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 4,300,000.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ.ގާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ. ގާފަރު - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް